สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ครั้งที่ ๓๗๕
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

                     เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ , เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ ๔ , พระราชอุปัธยาจารย์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน , พระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ปัจจุบัน

                    ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช บำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๑ ตราบจนปัจจุบัน เป็นครั้งที่ ๓๗๕ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม