สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดบ้าน “จัดวันรวมน้ำใจ” ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ฉลอง ๑๒๕ ปี “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ณ หอประชุมมนังคศิลา
๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดบ้าน “จัดวันรวมน้ำใจ” ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ฉลอง ๑๒๕ ปี “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานรับมอบของบริจาคที่คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับองค์กรสมาชิกทั้ง ๒๑๑ องค์กร พ่อค้าประชาชน ภาคเอกชนต่างๆ มาร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคของรางวัลมากมาย อาทิ ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง จี้ทองคำ และของรางวัลอื่นอีกมากมาย ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

          สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาด ตลอด ๙ วัน ๙ คืน ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี และเชิญชวนแวะเยี่ยมชมร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  พบกับกิจกรรมและความบันเทิงสนุกสนานมากมาย สำหรับกิจกรรมภายในร้านฯ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก เป็นโซนจำหน่ายการสอยกัลปพฤกษ์ราคา ๓๐ บาท ซึ่งผู้สอยกัลปพฤกษ์จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล อาทิ  ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ เครื่องปิ้งย่าง และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนที่สอง เป็นการจำหน่ายสินค้าร้านเศรษฐกิจซึ่งได้การสนับสนุนมาจากองค์กรสมาชิกทั่วประเทศและยังมีช่วงนาทีทองลุ้นรับของรางวัลมากมายในทุกชั่วโมง พร้อมสนุกสนานกับศิลปิน-ดารา ที่มาเยี่ยมร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทุกวัน

          รายนามผู้ร่วมสนับสนุนของรางวัลกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

๑. คุณยุวดี นิ่มสมบุญ
๒. คุณวิภาศิริ  มะกรสาร

๓. คุณวิวรรณ  บุณยประทีปรัตน์

๔. คุณสุกัญญา  ประจวบเหมาะ

๕. คุณสมบัติ  วัฒนไทย

๖. คุณฉัตรนิฎฐา  สอนแววโรจนะ
๗. คุณปภัสรินทร์  นันทสุรเสฎฐ์

๘. คุณนนทกช  ปัญญาปัทม์ บริษัท เวย์ตาน่า จำกัด

๙. คุณอโนมา  วิจิตรวิกรม

๑๐. คุณณฐพร  ชลายนนาวิน

๑๑. คุณศรีนวล  เสริมสุขสกุลชัย

๑๒. ดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า

๑๓. คุณกรองทอง  เนาวเพ็ญ

๑๔. คุณอดุลย์  เปรมประเสริฐ  บริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด (น้ำมันพืชกุ๊ก)

๑๕. คุณเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี

๑๖. คุณศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล

๑๗. คุณจันทิมา  ยิ่งลือชา

๑๘. คุณรชตภร  โตดิลกเวชช์

๑๙. ผศ.ดร.จุฑามณี  ตระกูลมุทุตา  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดยะลา

๒๐. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

๒๑. คุณพอเดือนเพ็ญ  มุทราอิศ

๒๒. คุณอรุณศรี  จงเจียมจิตต์

๒๓. คุณประยูร  เหล่าสายเชื้อ

๒๔. คุณธนชานันท์  พัฒนาดี

๒๕. คุณพิชยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง

๒๖. คุณสร้อยฟ้า  โอสุคนธ์ทิพย์

๒๗. ดร.เมตตา  เจียมดำเนินกิจ

๒๘. ผศ.ดร.จุฬาภรณ์  ขอบใจกลาง

๒๙. คุณศศิกร  หงสกุล

๓๐. พันเอกหญิง ธณตศกร  บุราคม  นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี

๓๑. คุณวรัญญา  เลิศวรกิจพิพัฒน์

๓๒. สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๓๓. พลเรือตรีหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์

๓๔. คุณพรทิพย์  ตั้งกีรติ

๓๕. คุณพัชรนันท์ วิรุฬหปวัฒน์

๓๖. พลโทหญิง ประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง

๓๗. คุณพักตรพิมล นิรันดร

๓๘. คุณวรางคณา สุเมธวัน

๓๙. คุณทัศน์ไชย โชคธิติรัตน์

๔๐. คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์

๔๑. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
      กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

๔๒. มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร

๔๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

๔๔. สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

๔๕. สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๔๖. ดร.อัญมณี  วงศ์กาสิทธิ์

๔๗. สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๔๘. บริษัท เวิลด์ซัพลายโฮลดิ้ง จำกัด

๔๙. คุณกิ่งแก้ว  วงษ์สิงห์

๕๐. คุณสมศรี  อินทศักดิ์อุบล

๕๑. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา

๕๒. คุณอังคณา หัตถกิจโกศล  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดปราจีนบุรี

๕๓. คุณจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
๕๔. คุณจิรศักดิ์  ว่องกุศลกิจ  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

๕๕. คุณเตือนจิตร์ รักร้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุทัยธานี
๕๖. คุณศรีวรรณ  สายฟ้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา

๕๗. คุณวัชรี  วรรณศรี

๕๘. ดร.ลาลีวรรณ  กาญจนจารี

๕๙. สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๐. สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๑. สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย

๖๒. สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๓. สมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้

๖๔. สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๕. สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์

๖๖. สมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนเวนต์

๖๗. สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๖๘. ศรีสุริโยทัยสมาคม

๖๙. สตรีวิทยาสมาคม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๗๐. คุณณฐพรรณ  อำไพ
๗๑. คุณจินตนา  นู้รลัยลา วงษ์ตานี สมาคมสตรีมุสลิมเพื่อการพัฒนาและสันติสุข

๗๒. คุณวัลลภา  นีละไพจิตร  ประธานกลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร