สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดธรรมศึกษา ส่งเสริมบุคลากรนำจริยธรรมและหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

          สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดการศึกษาธรรมศึกษา ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ศึกษาหลักธรรม คำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเหมาะสมแก่ฐานะและวัยของตน เพื่อส่งเสริมจริยธรรม และนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยได้รับความเมตตาจากสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จัดพระวิทยากรให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอน ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

          ซึ่งในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นการศึกษาธรรมศึกษาเป็นวันแรก โดยมี
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะกรรมการและสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้บริหาร และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กว่า ๓๐ คน เข้าร่วมศึกษาธรรมในครั้งนี้

          ดร.วันดี กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ได้มาจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ นั่นคือ อาคารสุวัทนา (วังแดง) ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการและสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ผู้บริหาร และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้ความสำคัญด้านศาสนา ซึ่งเป็นเสมือนการยกระดับจิตใจและกายของตนเอง และเพื่อร่วมนำไปเผยแพร่ต่อคนในครอบครัว ให้เป็นครอบครัวและสังคมที่มีความสุข ก็ขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันตั้งใจศึกษาพระธรรมศึกษาให้เข้าใจ เพราะจะช่วยทำให้กิเลสทั้งหลาย ความเห็นผิดทั้งหลาย และความไม่รู้ ลดน้อยลงได้ด้วย

          ทางด้านนายสุทธิพงษ์กล่าวว่า การจัดการเรียนธรรมศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง จัดส่งพระอาจารย์จากสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร มาสอนให้ โดยสืบเนื่องมาจากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการศึกษาในด้านธรรมศึกษาของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในด้านธรรมศึกษาของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนี้ ก็เห็นได้ว่าเป็นประโยชน์มาก ได้เห็นมุมมองที่สามารถนำไปเป็นแนวทางให้แก่โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆได้ เพราะผู้เรียนธรรมศึกษา จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ได้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นพลเมืองที่ดี สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องได้ และการได้เริ่มเรียนธรรมศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเหมือนต้นบุญที่ติดตัวของผู้เรียน ผู้สอน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว ยังจะช่วยทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางขยายการเรียนการสอนด้านธรรมศึกษาไปยังโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑,๙๙๙ แห่งในอนาคตอันใกล้นี้ให้ครบทุกโรงเรียนอีกด้วย