สภาสมาคมสตรีฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะสภาสตรีรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

                   เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย พล.ร.ต.หญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์  รองประธานฝ่ายต่างประเทศ นางสรวณี  กู้ประเสริฐ  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นางจันทิมา  ยิ่งลือชา  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ ดาตุก์ ดร. ฮาจาห์ ทาเซีย ทามาน ประธานคณะสภาสตรีแห่งรัฐซาบาห์ (SWAC) ประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้ง มาดาม ฮาจาห์ บัยยาห์ มาห์มอน ประธานคณะกรรมการด้านบทบาททางสังคม และคณะ ในโอกาสเข้าหารือถึงการทำงานร่วมกันในอนาคต ณ หอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง

                   ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดเผยภายหลังหารือว่า องค์กรสตรีของรัฐซาบาห์ มาเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการองค์กรสตรีของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในการพัฒนาสตรีและเด็ก เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาในรัฐซาบาห์รูปแบบเดียวกัน เพราะรัฐซาบาห์มีองค์กรสตรี ๑๒๐ องค์กร ขณะที่ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ของไทย มี ๒๑๑ องค์กร องค์กรสตรีของมาเลเซียทำงานเหมือนเป็นเอ็นจีโอ แต่สื่อสารกับรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือสตรีและเด็กจึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีว่า ทั้งสององค์กรจะทำงานร่วมกันในอนาคต เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีของสองประเทศให้มีความก้าวหน้า

                   ทั้งนี้ ได้มีการหารือกันในหลายมิติโดยเฉพาะความร่วมมือในการช่วยเหลือสตรี ซึ่งมีรูปแบบการช่วยเหลือคล้ายกันคือ ให้ความช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงให้กับสตรีและเด็ก การมาวันนี้ขององค์กรสตรีรัฐซาบาห์ได้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์โอทอปของไทยเป็นพิเศษ เนื่องจากเขาเห็นการพัฒนาโอทอปสินค้าชุมชนของไทยประสบความสำเร็จมาก เป็นที่ขึ้นชื่อไปในประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตาม เขาจึงขอมาดูมาเรียนรู้ว่า รัฐบาลไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปภาคประชาชนอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ มียอดขายในแต่ละปีจำนวนมาก และที่สำคัญได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบท ซึ่งในรัฐซาบาห์ก็มีอาชีพลักษณะนี้เช่นกัน จึงมาขอดูรายละเอียด ทางสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึง พาไปดูศูนย์โอทอปของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

                   ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า องค์กรสตรีของรัฐซาบาห์ยังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องจากได้ยินชื่อเสียงมานานเขาสอบถามด้วยความสนใจ นอกจากนั้น ได้มีการหารือกันว่า จะมีการนำสินค้าขององค์กรสตรีของสองประเทศไปจัดแสดง เพื่อให้องค์กรสตรีของสองประเทศ ได้รู้จักสินค้าของกันและกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางภาคใต้ของไทย เช่น เสื่อกระจูด หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้หญิงในภาคใต้ที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ไปจัดแสดงในรัฐซาบา เพื่อเผยแพร่สินค้า และเป็นการช่วยเหลือผู้หญิงที่สูญเสียอีกทางหนึ่ง