สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันคล้ายประกาศอิสรภาพสาธารณรัฐตุรกี
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

                    เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้  คุณสมบัติ  วัฒนไทย กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายประกาศอิสรภาพสาธารณรัฐตุรกี พร้อมทั้งมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ H.E. Ms. Evren Dagdelen Akgun เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ