สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

                 เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๘.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้  ดร.ลาลีวรรณ  กาญจนจารี  รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และประธานฝ่ายต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ  คุณศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล คุณพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์  คุณมณวิภา  ประชัญคดี เป็นผู้แทนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองพร้อมทั้งมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ H.E. Mrs. Eva Hager เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย ณ ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ