สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับกรรมการ และนายกองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

                   เมื่อวันที่ ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศรีวรรณ สายฟ้า  รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับ กรรมการอำนวยการ และนายกองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศให้ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑  จำนวน ๖ ท่าน ดังนี้ นางกอบแก้ว คงน้อย  นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์  นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา  พันเอกหญิง อัญพร หิญชีระนันทน์ และนางสาววัชรี วรรณศรี  ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร