สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชุม “การเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑”
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

                    เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิมพรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนร่วมประชุม “การเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑” ภายใต้แนวคิด รู้เท่าทันสุชภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ