สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑
๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

                    เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรชตภร โตดิลกเวชช์  ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานกาชาด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางวิภาศิริ มะกรสาร พันเอกหญิง อัญพร หิญชีระนันทน์ ประธานร่วมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานกาชาด กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร องค์กรสมาชิกและสมาชิกสมทบ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้เกียรติร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา  

                    สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “ ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. รวม ๙ วัน ณ บริเวณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร