สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเกียรติแก่องค์กรสมาชิกในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๖ ของสมาคมสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักร
๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.พนิดา ชินสุวพลา กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๖ และขอบคุณพระเจ้าในโอกาสครบรรอบ ๖๐ ปี จัดโดยสมาคมสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักร องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ณ อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร