สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประเภทกลุ่มบุคคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร