ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลของ “โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑”
๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

                    เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลของ “โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑” ร่วมกับ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและ องค์กรสมาชิกสมทบเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕

                    สืบเนื่องจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการเสวนา ในงานวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจัดให้มีการสัญจร ๕ ภาคตลอดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง“สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี  พร้อมทั้งจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑”โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสังกัดหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชน จัดส่งผลงานการวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน  ซึ่งมีผลการคัดเลือก  จากภาพทั้งหมด  ๑,๕๖๖ ภาพ