สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

                   เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ   มอบหมายให้ นางสมบัติ  วัฒนไทย  กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ   นางพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์  สมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  นางสาวรัศรินทร์  ลัดใหม่กุลวัฒน์  สมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  นางสาวภัคชลี   จิระวุฒิ  สมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ 
พันเอกหญิงธณตศกร  บุราคม  นายกสมาคมสวัสดิการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พร้อมด้วยสมาชิกองค์กร  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม