สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร "เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน"  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ในการนี้ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

          องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATION) ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace) ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ในขณะนั้น จึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบให้มีวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ”