ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ และองค์กรสมาชิกเข้ากราบสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานเททองหล่อพระประจำพระชนมวารของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยนายก ณ บริเวณหน้าพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลและประชาชนเฝ้ากราบถวายสักการะถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันฉลองพระชนมายุ ๙๑ พรรษา ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ และองค์กรสมาชิกเข้ากราบสักการะ