ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษา และประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติ ฯ (ประธานสภาตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๐) นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และนางสาว เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา กรุงเทพฯ

         ในโอกาสนี้ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวขอขอบพระคุณท่านอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ท่านที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ ท่านที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิกผู้ที่เป็นกำลังสำคัญให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่งอีกด้วย ผลงาน ๓ ปีเกิดจากทุกฝ่าย ร่วมคิดร่วมทํา ร่วมพัฒนา