ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๐๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเบญจมาศ  ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางจิตรี  จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสุกัญชญา  ตันสุหัช กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ  และพลโทหญิง ประคิณันต์  แสงรุ่งเรือง  รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ ๑  เข้าพบ พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแนะนำและปรึกษาหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสตรีระหว่างกัน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนา  วิทยวิโรจน์พันเอก ภูวนารถ  เจนถนอมผ้า พันเอกหญิง อรอนงค์  พุกกะคุปต์  พันเอก อัครรัฐ  ธนสรวิศย์ นางสาวษมาภรณ์  นีละเสน นางสาววิษฐิตา  อุ้ยตยะกุล ทีมงานรัฐมนตรี นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางพัชรี  อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสิริวรรณ  เย็นตั้ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ นายดำรงค์  ใจยศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ร่วมหารือด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์