สภาสตรีแห่งชาติฯ – สหพันธ์สตรียูนนาน จับมือพัฒนาศักยภาพสตรี โครงการเส้นทางสายไหมของรัฐบาลจีน ณ นครคุนหมิง
๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ และรักษาการประธานฝ่ายต่างประเทศ ได้รับเชิญจากสหพันธ์สตรียูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้าร่วมประชุมโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล เพื่อร่วมกันระดมความคิด ขจัดความยากจน และการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับสตรี ในชนบทจึงมอบให้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ และรักษาการประธานฝ่ายต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้นำสตรีกลุ่มล้านช้าง-แม่โขง ๖ ประเทศประกอบด้วย จีน ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

          นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล  รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ และรักษาการประธานฝ่ายต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะการเดินทางในครั้งนี้ กล่าวว่าขอขอบพระคุณท่านประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่ให้ความไว้วางใจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะผู้แทนองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้นำกลุ่มสตรี ในกลุ่ม ลุ่มแม่น้ำ ล้านช้าง-แม่โขง  นอกจากนี้ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ที่เมืองคุณหมิง สรุปความได้ว่า

          “ในนามของสภาสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๕ ขอขอบคุณ สหพันธ์สตรียูนาน และภาครัฐบาลของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้เกียรติ กับสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุม โครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์บริหารประเทศที่กำหนดโครงการส่งเสริมการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเส้นทางสายไหม มีวัตถุประสงค์ให้สตรีซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และขจัดความยากจนของประเทศทั้งหลายในกลุ่ม ลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขง พ้นจากความยากจน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) สอดคล้องกับนโยบายของสหประชาชาติ SDG1 ( No Poverty) ทั้งนี้ในส่วนของสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นำผู้แทนองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของสตรีในชุมชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีในชนบท ด้วยการสร้างพื้นที่เป็นสินค้าของชุมชน นอกจากสนับสนุนเชิญชวนให้สตรีอนุรักษ์ไว้ในการสืบสานประเพณีอันดีงามของประเทศไทย โดยการใช้สินค้าไทย ยังสนับสนุนให้สตรีได้พัฒนาฝึกฝนต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้า รูปแบบใหม่ๆตามความต้องการของท้องตลาดก่อให้เกิดรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย”

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นอกจาก นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ และรักษาการประธานฝ่ายต่างประเทศแล้วยังได้รับเกียรติจากผู้นำองค์กรสมาชิกประกอบด้วย

                                                   นางสาวบุบผา เพ็งพืช      นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดระนอง

                                                นางพิณรัตน์ เยาว์มณีรัตน์     นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา

                                                  นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ     นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

                                                 พันเอกหญิง ธณตศกร บุราคม     นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี

                                                 นางจุฬารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา      กรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา

          สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคแนวทางแก้ไขจากประสบการณ์จริงอันทรงคุณค่า กับกลุ่มผู้นำสตรีจากประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจ โดยแต่ละประเทศจะรวบรวมการระดมความคิดในครั้งนี้ไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์สร้างนวัตกรรมรูปแบบองค์กรเศรษฐกิจสตรีชนบทของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติ ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับสตรีในชนบท และขจัดความยากจนอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลจีนภายใต้การนำของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป