สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางวิภาศิริ  มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานฝ่ายศาสนา นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   ณ  วัดราชสิทธาราม   เขตบางกอกใหญ่  กรรมการที่ไปร่วม อาทิ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวจรรยา เฮงตระกูล นางศิวพร สุคนธผล นางณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์  ดร.เจริญศรี ท่วมสุข  นางนภาสิริ ผาสุกวนิช  รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ นางระเบียบ ศิริวิเสโสกุล  นางอาภรณ์ ตุลารักษ์  นางวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา  นางสุนันทา หาอุปละ นางพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง  ดร.เกศสุพิชญ์ ธนนันท์โสภณ  นางสาวยุพดี  สัตตะรุจาวงษ์  นางศิริเพ็ญ วิจารณกุล  นางเจียมจิต เผือกศรี  นางสาวอรอุษา ชินะโยธิน  นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี