สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิดสงกรานต์สราญใจใต้ร่มสภาสตรีแห่งชาติฯ
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันเก่าแก่ที่ดีงาม ซึ่งได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดพิธีทำบุญและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพนับถือผู้อาวุโสที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่ดีตลอดมา รวมทั้งยังเป็นกำลังใจคณะกรรมการ สมาชิก องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้มีกำลังใจในการทำงานหนักเพื่อสังคมต่อไป อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันและความสามัคคีในสภาสตรีแห่งชาติฯ ด้วย โดยมี คุณเบญจมาศ  รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมี คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ รองประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานดำเนินงานทั้งนี้กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการสมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิกจากทั่วประเทศร่วมกันแต่งกายผ้าไทย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ในยุคต่าง ๆ ด้วยบรรยากาศควันหลงอุ่นไอรัก ณ หอประชุมมนังคศิลา สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีลำดับพิธีการดังนี้

          เวลา ๐๖.๕๐ น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระภูมิเจ้าที่ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิตของคณะกรรมการ สมาชิกองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ เมื่อเสร็จพิธีแล้วเป็นการพบปะสร้างความรักความผูกพันอย่างอบอุ่น

         เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีมาแต่ช้านานอีกทั้งได้แสดงมุทิตาจิตและขอขมาต่อผู้อาวุโสที่ท่านเสียสละเพื่อสภาสตรีแห่งชาติฯ เสมอมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมีผู้อาวุโส คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบและองค์กรสมาชิก  ให้เกียรติมาร่วมงาน ดังนี้

 

๑. ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑.๑ คุณเรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

๑.๒ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  อดีตปรานสภาสตรีแห่งชาติฯ

๑.๓ คุณยุวดี นิ่มสมบุญ   อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

๑.๔ คุณเยาวเรศ ชินวัตร  อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

๒.ผู้อาวุโส

๒.๑ คุณเดือนฉาย  คอมันตร์  อดีตประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒.๒ คุณบำเพ็ญ จินดารัตน์ พลละคร อดีตประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒.๓ คุณเกื้อกุล  เตือนกุล  อดีตเลขาธิการ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒.๔ คุณจินดา  ยั่งยืน

๒.๕ เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ  ไทยเพ็ชร

๒.๖ คุณยุพา  เจียรกุล

๒.๗ คุณกรองทอง ภู่สมบุญ

๒.๘ คุณยุพา  ภูริชานนท์

๒.๙ คุณประภา  กาญจนาคม

๒.๑๐ คุณอุไรวรรณ  เกียรติศรีธารา

๒.๑๑ คุณสุดารัตน์  นาคามดี

๒.๑๒ คุณแสงโสม  ตันตราธิวุฒิ

๒.๑๓ ภศ.รศ.เทวี  โพธิผละ

๒.๑๔ คุณฉลวย  เลขาพันธ์

 

๓. คณะกรรมการอำนวยการ

๓.๑ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓.๒ คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓.๓ คุณทิพวรรณ  กิตติสถาพร รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓.๔ คุณศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล  รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓.๕ ดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า  กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓.๖ พลตรีหญิง ดร.อังคณา  สุเมธสิทธิกุล  กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓.๗ คุณรชต  กุลกำม์ธร  กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓.๘ คุณสุกัญชญา ตันสุหัช กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓.๙ คุณอรุณศรี  จงเจียมจิตต์  กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ

๓.๑๐ คุณปภารัฐ  ชูกลิ่น  กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

๔. คณะกรรมการบริหาร

๔.๑ คุณรัชนี  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา  รองประธานคณะกรรมการบริหาร ที่ ๒

๔.๒ คุณเบญจมาศ  ชาญประดิษฐ์ ประธานฝ่ายสถานที่

๔.๓ ดร.ชลิดา  อนันตรัมพร  ประธานฝ่ายสารสนเทศ

๔.๔ คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการ

๔.๕ คุณศศิกร  หงสกุล  กรรมการ

๔.๖ คุณนารถฤดี  จันทรวงศ์  กรรมการ

๔.๗ คุณรัศรินทร์  ลัดใหม่กุลวัฒน์  กรรมการ

๔.๘ คุณพัชนี  เธียรธวัช  กรรมการ

๔.๙ คุณธนมน  เจริญรุ่งศิริ  กรรมการ

๔.๑๐ คุณสุกัญญา นิยมมาลัย  กรรมการ

๔.๑๑ พันเอกหญิง อัญพร  หิญชีระนันทน์  กรรมการ

๔.๑๒ คุณรำไพวรรณ์  หอมไกรลาศ กรรมการ

๔.๑๓ คุณปภัสรินทร์  นันทสุรเสฎฐ์  กรรมการ

๔.๑๔ คุณพิสมัย  สวัสดิโรจน์  กรรมการ

 

๕. คณะกรรมการสมาชิกสมทบ

๕.๑ คุณเบญจมาศ  รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ

๕.๒ คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕.๓ คุณพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์  รองประธานสมาชิกสมทบ

๕.๔ คุณนภาสิริ  ผาสุกวนิช  เลขานุการ

๕.๕ รศ.ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ กรรมการ

๕.๖ คุณอาภรณ์  ตุลารักษ์  กรรมการ

๕.๗ คุณพรทิพย์  ศรีเพียร  กรรมการ

๕.๘ คุณสุนันทา  หาอุปละ  กรรมการ

๕.๙ คุณกิ่งแก้ว  วงษ์สิงห์  กรรมการ

๕.๑๐ คุณยุพดี  สัตตะรุจาวงษ์  กรรมการ

๕.๑๑ คุณศรีนวล  เสริมสุขสกุลชัย  กรรมการ

๕.๑๒ คุณสมศรี  อินทรศักดิ์อุบล กรรมการ

๕.๑๓ คุณทรัพย์ทวี  เชื้อบุญมี  กรรมการ

๕.๑๔ พลตรีหญิง นงพงา  ข่มไพรี  กรรมการ

๕.๑๕ คุณมัจฉรี  โอสถานนท์  กรรมการ

๕.๑๖ คุณจันทนา  ดำเนินพิริยกุล  กรรมการ

๕.๑๗ คุณณฐพร  ชลายนนาวิน   กรรมการ

๕.๑๘ คุณนภาพร  อภัยวงศ์  กรรมการ

๕.๑๙ คุณระเบียบ  ศิริวิเสโสกุล  กรรมการ

๕.๒๐ คุณสุจิตรา  หมวดพล  กรรมการ

๕.๒๑ คุณไชยนิรันดร์  พยอมแย้ม  กรรมการ

 

๖. กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

๖.๑ คุณสรวณี  กู้ประเสริฐ

๖.๒ คุณจันทิมา  ยิ่งลือชา

๖.๓ คุณจุฬารัตน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

๖.๔ คุณศรันย์ธร  ลิมปิษเฐียร

 

๗. สมาชิก

๗.๑ คุณพิชยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  หอรุ่งเรือง

๗.๒ คุณอติพร  ศิริพัฒน์

๗.๓ คุณฉัตรนิฎฐา  สอนแววโรจนะ

๗.๔ คุณกัลยกร  พานิชวรพันธ์

๗.๕ คุณมณีวรรณ  ถิรไท

๗.๖ คุณเลียบ  นอร์ตัน

๗.๗ คุณจิณห์นิภา  จ้อยมณี

๗.๘ ดร.เจริญศรี  ท่วมสุข

๗.๙ คุณวรวีร์  เสริมศิริมงคล

๗.๑๐ คุณคลีโอพัตรา ซาวา

๗๑๑ คุณวรนุช  จันทร์ปัญญา

๗.๑๒ คุณวราพร  พิพิธสุขสันต์

๗.๑๓ คุณวรวรรณ  ประดิษฐ์ศิลป์

๗.๑๔ คุณสุณี  ปานแก้ว

๗.๑๕ คุณกานตพร  สวัสดิโรจน์

๗.๑๖ คุณกรองทอง  เนาวเพ็ญ

๗.๑๗ คุณทัศนีย์  ศรีม่วง

๗.๑๘ คุณศิริวรรณ  ปานสมบัติ

๗.๑๙ ดร.อโนมา  วิจิตรวิกรม

๗.๒๐ คุณภัคชลี  จิระวุติ

 

๘. องค์กรสมาชิก

๘.๑ คุณศศิชา  นิยมสันติ  สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯ

๘.๒ คุณสุมาลี  ศรีสุภรวาณิชย์  สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯ

๘.๓ คุณจิราพร  เจริญกิตติยาภรณ์  นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

๘.๔ คุณนิตยดา  ทิพโกมุท  สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

๘.๕ คุณพรทิพย์  โชคชัยเจริญสิน สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

๘.๖ คุณณหทัยกรณ์  ชนัสกิตติยาภรณ์  สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

๘.๗ คุณธัญญรัตน์  ไตรสุทธิ์  สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

๘.๘ คุณธาริกา  มงคลสุข  นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟระยอง

๘.๙ คุณพรทิพย์  ตั้งกีรติ  นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘.๑๐ คุณมุกดา  ธิษณ์ธนากร  สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘.๑๑ คุณพอเดือนเพ็ญ  มุทราอิศ  สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘.๑๒ พันเอกหญิง ธณตศกร  บุราคม  นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี

๘.๑๓ คุณลิ้นจี่  พิณสายทอง สมาคมส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี

๘.๑๔ คุณสุธิดา  การะเกตุ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี

๘.๑๕ คุณธัญกช  พิทยานุกุล  สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนฯ

๘.๑๖ พลตรี ชินกาจ  รัตนวัติ  สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนฯ

๘.๑๗ คุณชวาลี  โอสถานุเคราะห์  นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ

๘.๑๘ คุณสุกัญญา  ประจวบเหมาะ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ

๘.๑๙ คุณเขมชิตา  เลิศรำไพนนท์  สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย

๘.๒๐ คุณกมลทิพ  พยัฆวิเชียร  นายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

๘.๒๑ คุณศศิจรรยา  อัศวรัตนกสิกร  สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

๘.๒๒ คุณผ่องเพ็ญ  อาชาเทวัญ  นายกสมาคมสตรีนนทบุรี

๘.๒๓ คุณประยูร  เหล่าสายเชื้อ  สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร

๘.๒๔ คุณอรณิชชา  ภาคพิเศษ  สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี