สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
๐๔ เมษายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 2561 เวลา ๐๙.๓๙ น .สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะข้าราชการทหาร/ตำรวจตระเวนชายแดน, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯและนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

          โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   มีพระราชดำรัสถึงการทรงงานที่ผ่านมาในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกับมีพระราชดำรัสทรงขอบใจผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร

          จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินและสิ่งของ อาทิ คณะกรรมการสภาการพยาบาล, คณะครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี, คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ, คณะกรรมการมูลนิธิราชวินิต มัธยม, คณะกรรมการชมรมพัฒนาเด็ก, คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์