สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จเป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ในการนี้ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางวิภาศิริ  มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานฝ่ายศาสนา นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการ  นางนภาสิริ ผาสุกวนิช ดร.เจริญศรี ท่วมสุข  นางสาวมลีวัลย์ จริยากูล นางระเบียบ ศิริวิเสโสกุล นางณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ นางอาภรณ์  ตุลารักษ์ นางศิริเพ็ญ  วิจารณกุล  นางพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง นางบุญล้อม  วณิชย์กุล นางสุนันทา หาอุปละ นางวรรณวิไล ฟุ้งลัดดานางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการฝ่ายศาสนา เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม