ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ : ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์เสด็จพระดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ และประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษามูลนิธิฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ นายสมพร เทพสิทธา รองประธานมูลนิธิฯ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รองประธานมูลนิธิฯ นางอารยา อรุณานนท์ชัย เหรัญญิกมูลนิธิฯ นายนคร ศิลปอาชา และนางอุบล วิชัยดิษฐ กรรมการมูลนิธิฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ เป็นต้น

          ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ พิจารณาผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ของมูลนิธิฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้ให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสามเณร โดยปีที่ผ่านมามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องทั้งสิ้น ๒,๒๐๐ ทุน เป็นเงินประมาณ ๙ ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาต่างๆ และสื่อมวลชนทุกแขนงตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนโดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอ ทุกสังกัด รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๙,๐๐๐ ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า ๒๑๕ ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานในทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ได้ไปเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของเยาวชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน เป็นผลให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยวเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อผนึกกำลังร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและยากไร้ในแต่ละจังหวัดให้มีคุณธรรมนำความรู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์เยาวชนจำนวนมากได้เขียนจดหมายแจ้งให้เจ้าของกองทุนผู้อุปการะให้ทุนการศึกษาทราบว่า เงินทุนการศึกษาที่ได้รับจากมูลนิธิฯ มีค่ามาก ทำให้ชีวิตนี้มีความหวังว่า จะมีทุนเรียนจนจบการศึกษา จะตั้งใจเรียน และประพฤติตนเป็นคนดีให้สมกับที่ได้รับทุนการศึกษา อีกทั้งมีความอบอุ่นใจยิ่งนักที่มีคณะกรรมการฯ จากจังหวัดไปเยี่ยมเยียนสอบถามทุกข์สุขตลอดเวลา และได้รับจดหมายให้กำลังใจจากเจ้าของทุนอีกด้วย

          มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งในวโรกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อปี ๒๕๒๕ โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ตามคำกราบทูลเชิญของที่ประชุมใหญ่ เพื่อทรงเป็นศูนย์รวมใจ ประทานพระเมตตาบารมีคุ้มเกล้าฯ ให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงาน ที่ยังคุณประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้อย่างมั่นคง และเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ กว่า ๓๖ ปีที่ผ่านมา สัมฤทธิ์ผลทุกประการตามวัตถุประสงค์แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ 

          ท้ายนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เติมความฝัน แบ่งปันโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ยากไร้โดยสามารถบริจาคสมทบกองทุน ได้ดังนี้

          ๑. ประเภทกองทุนถาวร นำเฉพาะดอกผลของกองทุนการศึกษาแก่เยาวชนในความอุปการะ

            สามเณร                     กองทุนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ( ให้ทุนปีละ ๓,๐๐๐ บาท)

            ระดับประถมศึกษา        กองทุนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ( ให้ทุนปีละ ๓,๐๐๐ บาท)

            ระดับมัธยมศึกษา          กองทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( ให้ทุนปีละ ๔,๐๐๐ บาท)

            ระดับอาชีวศึกษา          กองทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( ให้ทุนปีละ ๔,๐๐๐ บาท)

            ระดับอุดมศึกษา           กองทุนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( ให้ทุนปีละ ๘,๐๐๐ บาท)

          ๒. ประเภทกองทุนรายปี นำเงินทั้งจำนวนมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนในความอุปการะ

          (ผู้บริจาคสามารถมอบทุนให้ในแต่ละปี หรือบริจาคครั้งเดียวจนจบระดับการศึกษา)

          สามเณร                  ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท /ปี ( ม.๑ – ม.๓) รวม ๓ ปี       เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

          ระดับประถมศึกษา     ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท /ปี  ( ป.๒ – ป.๖) รวม ๕ ปี      เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

          ระดับมัธยมศึกษา       ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท /ปี ( ม.๑ – ม.๖) รวม ๖ ปี       เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

          ระดับอาชีวศึกษา       ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท /ปี ( ปวช.๑ –ปวช.๓) รวม ๓ ปี  เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

          ระดับอุดมศึกษา         ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท /ปี( ปี.๑ – ปี.๔) รวม ๔ ปี        เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท

 

ช่องทางการบริจาค

โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตน์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี) เลขที่บัญชี ๔๐๔-๒-๐๔๒๒๖-๖

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เงินสด นำส่งโดยตรงที่ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด หรือ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๒๕๗ ตึกมหิดล ชั้น ๔ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๗๓๙๑-๔ ต่อ ๑๐๔ เว็บไซด์ www.ruamchit-normklao.org