สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมยินดีกับอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณให้กับอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มอบหมายให้  นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย ดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์  ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯนางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ รองประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี นางกิ่งแก้ว  วงษ์สิงห์ นางพัชนี เธียรธวัช นางประภา กิจจะนะ กรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ นำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับกรรมการ และ องค์กรสมาชิก ท่านที่ได้รับประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          เนื่องในโอกาส วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงงานด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ซึ่งปีนี้ มีอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ผ่านการคัดเลือก ๒๘๗ คน  ๒๑ องค์กร สำหรับคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ ที่ได้รับประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๐ มีดังนี้

๑. นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ

. ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ

. พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ

๔. ดร.อัจฉรา พรสีมา

๕. นางสาวอภิชฎา ทองรักษ์

๖. นางธนชานันท์ พัฒนาดี

๗. นางระเบียบ ศิริวิเสโสกุล

๘. นางสาวพรทิพย์ ศรีเพียร

๙. นางสาวบุบผา เพ็งพืช

๑๐. นางแก้วเก้า เผอิญโชค

          สภาสตรีแห่งชาติฯ ขอแสดงความยินดีกับกรรมการ และองค์กรสมาขิก สภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๑๐ ท่าน ที่ได้รับประทานรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อตระกูลและครอบครัว ในการได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร ที่ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สร้างชื่อเสียงให้สภาสตรีแห่งชาติฯ ล้วนเป็นบุคคล และองค์การที่มีองค์กรสมาชิก ทำกิจกรรมทางสังคมดีเด่นเพื่อส่วนรวม  เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนนำความภาคภูมิใจมาให้ สภาสตรีแห่งชาติฯเป็นอย่างยิ่ง