สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ และการท่องเที่ยว” ให้หน่วยงานราชการกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต และชุมชน ตลอดจนองค์กรสมาชิก
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางกรแก้ว  วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ  เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ และการท่องเที่ยว” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับองค์กรสมาชิก  และสาธารณชน โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกันบรรยายตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการกรุงเทพมหานคร  ๕๐ เขต และชุมชน สนใจ ส่งผู้แทนเข้าอบรม  จำนวน ๕๘ คน ณ หอประชุมมนังคศิลาบ้านมนังคศิลา กรุงเทพฯ

          สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อภาวะกาลปัจจุบัน ฝ่ายวิชาการ สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงส่งเสริมพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับองค์กรสมาชิก  หน่วยงานราชการกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต และชุมชน  ดังนั้น การจัดกิจกรรมอบรมโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและการท่องเที่ยว” ในครั้งนี้ จะเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิติประจำวัน โดยมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนสนุก และมีสาระจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ   และผู้เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ ทุกคนได้ใช้เวลา อันมีค่า ตลอดระยะเวลา ๒ วันอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อทำการฝึกการพูดสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้เกิดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ จากวิทยากรก็ดี จากเพื่อนผู้ร่วมโครงการด้วยกันเองก็ดี ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้น กับผู้เข้าร่วมอบรมเองเท่านั้น แต่เพื่อให้ท่านได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป