สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชุมสมาพันธ์สตรีอาเซียน ACWO ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

          วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ และรักษาการประธานฝ่ายต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะนำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้แก่ นางธนชานันท์ พัฒนาดี  นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ และนางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี ไปร่วมประชุมสมาพันธ์สตรีอาเซียน (ASEAN Confederation of Women’s Organization – ACWO) ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง ACWO ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรสตรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารูสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โดยมี Dr. Thet Thet Zin ประธานสหพันธ์สตรีแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในฐานะประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค เมืองมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์