สภาสตรีแห่งชาติฯ คว้าถ้วยรางวัลความร่วมมือยอดเยี่ยมจากการแข่งขัน 2018 Women’s Sport Festival “งานออกกำลังกายเพื่อวันสตรีสากล" ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ และรักษาการประธานฝ่ายต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะนำคณะกรรมการและสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ได้แก่ นางทิพวรรณ  กิตติสถาพร รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางโสภาพิมพ์  เศรษฐบุตรสิมะกุลธร นางจุฬารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสรวณี กู้ประเสริฐ นางจันทิมา ยิ่งลือชา กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรีนางสาววัชรี วรรณศรี นางธนชานันท์ พัฒนาดีนางศศิกร หงสกุล ดร.เกศสุพิชญ์ ธนนันท์โสภณ กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และ นางสาวศรันย์ธร  ลิมปิษเฐียร สมาชิกไปร่วมงาน “2018 Women’s Sport Festival งานออกกำลังกายเพื่อวันสตรีสากล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา จาก ๑๑ ประเทศ ซึ่งคณะสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับถ้วยรางวัลประกาศเกียรติคุณความร่วมมือยอดเยี่ยมในทุกกิจกรรม ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน