ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุม “โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ ๘” ( 8 th Celebration of Silk, Thai Silk Road to the World)
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน “โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ ๘” ( 8 th Celebration of Silk, Thai Silk Road to the World) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

          “โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทย และการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้จัดมาหลายปีแล้วและได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยด้วยดีตลอดมา