สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวง พม. จัดงานวันสตรีสากล ชู “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” สร้างความยั่งยืนให้ประเทศ
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานเสวนาภายใต้แนวคิด  “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดเสวนาและเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นางจันทิมา  โกสินทร์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา พันเอกหญิง ธณตศกร บุราคม นายกสมาคมสวัสดิการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบุรี นางอารีย์ เรืองโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผู้นำสตรีในการพัฒนาศักยภาพสตรีโดยใช้โมเดลวิสาหกิจชุมชน นางบุปผา  เพ็งพืช นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดระนอง นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ สตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ และเจ้าของเฉาก๊วยชากังราว สินค้าโอทอป จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงที่ ๒ ดำเนินรายการ โดย นางศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางสาวชินะภัส  มั่นแน่ ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาตินาปลูกบุญ จังหวัดกาญจนบุรี และ นางบัดรียะห์  ยะโตะ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาสตรีจังหวัดยะลา

          สืบเนื่องจาก สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดให้มีการเสวนา“พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย”เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว  ตามมติที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากลและตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม นำไปสู่ประเทศไทย ๔.๐  โดยเชิญ สตรีผู้นำชนบทจาก ๔ ภาคของประเทศ มาแบ่งปันประสบการณ์  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯทั่วประเทศ ร่วมกับพลังสตรีจากองค์กรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรี ทุกมิติ และมุ่งหวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ที่เป็นรากฐานกำลังสำคัญของสถาบันครอบครัวอีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้สตรีทั่วประเทศ สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองได้  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

          ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับเชิญจากประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ที่มีอยู่กว่า ๑๙,๐๐๐ ศูนย์ ดูแลเด็กเล็กวัย ๒-๕ ขวบ กว่า ๑ ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อดูแลเด็กเล็กให้มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ความพร้อมก่อนเข้าระดับประถมศึกษา อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระจากสตรีผู้เป็นมารดา ให้มีโอกาสไปทำงานหารายได้เสริม  แก่ครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ ยังได้เชิญชวนให้สตรีผู้มีจิตอาสามาช่วยกันอุปถัมภ์ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อช่วยกันดูแลลูกหลานของเราให้เติบใหญ่อย่างมีคุณค่าอีกด้วยด้วย

          ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๐ น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล และปาฐกถาพิเศษ “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การกล่าวรายงาน  จากนั้น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล  และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ (๑๙ สาขา ๔๗ รางวัล) และคณะผู้แทนสมัชชาสตรีแห่งชาติ มอบข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการ“พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” ณ ห้องแอมเบอร์ ๒–๓ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี