ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ สัญจรเยี่ยมองค์กรสมาชิกพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้โครงการ“ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” ที่จังหวัดระยอง
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          เมื่อจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการ สัญจรเยี่ยมองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ”  ที่จังหวัดระยอง โดยมี นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวจรรยา เฮงตระกูล  ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๕ เป็นประธานร่วมโครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” โดยรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวความสำคัญของการจัดโครงการสัญจรเยี่ยมองค์กรสมาชิก ๔ ภาค และมี นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี นางเนตรชนก คาดี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสุภาภรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดชลบุรี นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง นำ องค์กรสมาชิกเข้าร่วมโครงการ รวม ๑๒ องค์กร จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน ณ โรงแรมเคนทารี เบย์ อ.เมือง จ.ระยอง

          สำหรับการจัดกิจกรรม โครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ”  จัดให้มีเปิดเวที “จับเข่าเล่าสู่กันฟัง" โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นางเบญจมาศ ปริญญาพล  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประธานโครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ”  นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดกับเครือข่ายองค์กรสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของสตรีไทยภาคตะวันออกและในวันนี้ได้รับเกียรติจากภาคกลางมาร่วมสมทบอีก ๑ องค์กร (จากเพชรบุรี)

          การจัดโครงการดังกล่าว เป็นการจัด ในพื้นที่ ๔ ภาค ทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมเป็นทั้งสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และองค์กรสตรีที่ยังมิได้เป็นสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้โครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” เพื่อประสานสัมพันธ์ผู้นำ และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์กรสมาชิกให้แน่นแฟ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรสมาชิก  ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ ประสานประโยชน์ร่วมกัน เพื่อยังประโยชน์แก่สตรี และประเทศชาติ  เสริมสร้างระบบเครือข่ายองค์กรสมาชิกทุกระดับให้เป็นรูปแบบนำสมัย  สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี  พัฒนาศักยภาพของผู้นำสตรีที่เป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ  สนับสนุนกิจกรรมองค์กรสมาชิกภายใต้ภารกิจของสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมทั้งช่วยเหลือให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้ต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายขั้นพื้นฐานสำหรับสตรี  ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ เป็นต้น เชิญชวนองค์กรสตรีที่ยังมิได้เป็นสมาชิกให้มาเป็น สมาชิกเพิ่มสร้างเครือข่ายขององค์กรสตรีให้มั่นคงแข็งแรงยั่งยืนสืบไป