สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติศาสนพิธี
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางวิภาศิริ มะกรสาร  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานฝ่ายศาสนา ได้นิมนต์ พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร ให้ความรู้สอนการปฏิบัติศาสนพิธี ให้กับคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา ณ หอประชุมมนังคศิลา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเรียน ดังนี้
          ๑. นางวิภาศิริ  มะกรสาร  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประธานฝ่ายศาสนา

          ๒. นางสาวเบญจมาศ  รุจิรวงศ์  ประธานสมาชิกสมทบ

          ๓. นางนภาสิริ  ผาสุกวนิช

          ๔. ดร.เจริญศรี  ท่วมสุข

          ๕. นางระเบียบ  ศิริวิเสโสกุล

          ๖. นางกุศลินี  วิเศษสรรพ์

          ๗. นางนภาพร  อภัยวงศ์

          ๘. นางบุญล้อม  วาณิชย์กุล

          ๙. นางมัจฉรี  โอสถานนท์

          ๑๐. นางสาวมลีวัลย์  จริยากูล

          ๑๑. นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี

          ๑๒. นางวรรณวิไล  ฟุ้งลัดดา

          ๑๓. พันเอกหญิง ธณตศกร  บุราคม

          ๑๔. นางเจียมจิต  เผือกศรี
          ๑๕. นางสาวอรอุษา  ชินะโยธิน

          ๑๖. นางณัฐมลตร์  ศิริศักดิ์สิทธิ์

          ๑๗. นางสาวภัคชลี  จิระวุติ

          ๑๘. นางสาวยุพดี  สัตตะรุจาวงษ์

          ๑๙. นายสมชาย  ใบม่วง

และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก