สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพิธีจุดเทียนประเพณี ประจำปี ๒๕๖๑ ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ จังหวัดนครราชสีมา
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ  พร้อมด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล  นางทิพวรรณ กิตติสถาพร  รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์  ประธานสมาชิกสมทบ  นางสาวจรรยา เฮงตระกูล  ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี นางสาวณัฎฐปภาณ จันทร์ละมูล  นางศศิกร หงสกุล  นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์  นางฉัตรนิฎฐา สอนแววโรจนะ  นางสาวโจแอนนา ซิกรีโน ร่วมงานพิธีจุดเทียนประเพณี ประจำปี ๒๕๖๑ ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี  มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร และร้อยเอ็ด เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันให้เจริญก้าวหน้าสู่ ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติฯ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา