สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดอบรมโครงการ “อาหารปลอดภัย กายใจปลอดโรค” ณ หอประชุมมนังคศิลา
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นประธานเปิดโครงการ “อาหารปลอดภัย กายใจปลอดโรค” โดยมี นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานจัดงานและกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการและการบริหารกาย  เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพจิตที่ดี  มีสภาพจิตใจที่เป็นสุข สามารถมีสัมพันธภาพ และรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นไว้ได้อย่างราบรื่น สามารถปรับตัว ทำตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และลักษณะความเป็นอยู่ในการดำรงชีพ  ได้อย่างเหมาะสม  โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ มีศักยภาพทางจิตใจในการสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง  และสามารถนำไปเผยแพร่ไปยังชุมชน และบุคคลอื่น ๆ  ได้

          ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.อนุรัชนี  จาตุศรีพิทักษ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ  นางวิชาญา ตั้งสง่า นางศรีชนก        วัฒนศิริ  และนางเอื้อจิต  ชูศรี ผู้ดำเนินรายการ   มาให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย พร้อมกับฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายในการเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ และการสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ  ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา