สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เนื่องในวันปกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

               วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันปกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมยินดีและยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

               ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทน ร่วมแสดงความยินดีแก่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เนื่องในวันปกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล อาทิ นางจิตรี จิวะสันติการ  ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ  และนางพาณี จินดาวงศ์  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ร่วมแสดงความยินดี อาทิ ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ นางทิพวรรณ กิตติสถาพร รองเลขาธิการ นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ รองประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ สภาสตรีแห่งชาติฯ  นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ, นางสาวเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ประธานฝ่ายสถานที่, นางสาวธัญมณ เจริญรุ่งศิริ กรรมการฝ่ายสถานที่ นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน  ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว