สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกับชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบเสื้อหนาวให้ไออุ่นนักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย - เชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาววัชรี วรรณศรี กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ เนื่องในโอกาสครบ 10 ปีของการสิ้นพระชนม์ มอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนผู้รับมอบ ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

          ดร.วันดี กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นที่ครอบคลุมทางภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยหนาว หลายครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ลำบากและฐานะยากจน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนเสื้อกันหนาว และของใช้จำเป็นอื่น ๆ ในการดำรงชีวิต คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสมาชิกได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและเสื้อกันหนาว รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยได้ดำเนินการมอบไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง เลย อุดรธานี นครพนม และ สกลนคร ผ่านองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีต่างๆ รวมจำนวน 2,500ตัว และในวันนี้ได้นำเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวิฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,000 ตัว

          จากนั้นเวลา 14.30 น. เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งศูนย์ฯ ก่อตั้งโดยชาวบ้านหนองเจ็ดหน่วยเมื่อปี 2534 ซึ่งใช้โบสถ์คริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วยในการจัดการเรียนการสอน ต่อมาได้รับที่ดินจากโรงเรียนสหมิตรวิทยาและมีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ได้มาสร้างอาคารเรียนใหม่และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อมาได้โอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ดูแลปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนจำนวน 19 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน ทั้งนี้คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย

          สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นศูนย์กลางขององค์กรสตรีทั่วประเทศ มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาผู้นำสตรี งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ และที่สำคัญ คือ การหาทุนทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุ่ล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา และผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นอย่างดียิ่ง