สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๓” บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

         วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๓” บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเดินการกุศลในครั้งนี้ พร้อมด้วยกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้แก่ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์กรรมการอำนวยการ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศศิกร หงสกุล นางสาววัชรี วรรณศรี กรรมการบริหาร นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี นางธนชานันท์ พัฒนาดี กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางพิชยา หอรุ่งเรือง กรรมการฝ่ายศาสนา และนางสาววรนุช จันทร์ปัญญา สมาชิกสมท

ดาวน์โหลด