สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เปิดบ้านต้อนรับนางพัน เผิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ : ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

          วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ได้รับเกียรติต้อนรับ นางพัน เผิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ อีกทั้งได้นำเสนอกิจกรรมสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมโครงการตามพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีไทยโดยการสร้างงานสร้างอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสตรีไทย กิจกรรมสนับสนุนองค์กรสมาชิกทั่วประเทศเพื่อสร้างความสามัคคีรวมถึงความรักและความห่วงใยในหมู่สมาชิก กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมไทย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียนอาเซียน และเวทีโลก

          นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาศักยภาพสตรีไทย จีน และหารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพสตรีร่วมกัน ในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพการทอผ้า ณ หอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้ร่วมต้อนรับ ได้แก่

          ๑. ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

          ๒. นางรชตภร  โตดิลกเวชช์  รองประธาน

          ๓. นางเบญจมาศ  ปริญญาพล  รองประธาน

          ๔. นางวิภาศิริ  มะกรสาร  รองประธาน

          ๕. นางจิตรี  จิวะสันติการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร

          ๖. นางสาวเบญจมาศ  รุจิรวงศ์  ประธานสมาชิกสมทบ

          ๗. นางศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล  รองเลขาธิการ

          ๘. นางทิพวรรณ  กิตติสถาพร  รองเลขาธิการ

          ๙. ดร.อัญมณี  วงศ์กาสิทธิ์  กรรมการอำนวยการ

          ๑๐. ดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า  กรรมการอำนวยการ

          ๑๑. นางอัจฉราวรรณ  ลิ้มเล็งเลิศ  กรรมการอำนวยการ

          ๑๒. นางอรุณศรี  จงเจียมจิตต์  กรรมการอำนวยการ

          ๑๓. นางนลินรัตน์  ลิ้นปราชญา  เหรัญญิก