สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบเสื้อหนาวให้ไออุ่นแก่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ : ๔ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย-เขียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และกรรมการจากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ แจกเสื้อกันหนาวแทนไออุ่นจากความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่ใจดีแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕๐ ตัว ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

         จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางไปยังโรงเรียนบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอฮอด จำนวน ๑๕๐ ตัว

         และเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ กรรมกา อำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย-เขียงใหม่ ในฐานะองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเสื้อกันหนาวแทนไออุ่นจากความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่ใจดีแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จำนวน ๑๐๐ ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

         การมอบเสื้อกันหนาวครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากท่านนายอำเภออมก๋อย นายอำเภอฮอด และนายอำเภอแม่แตง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้