สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร: ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมด้วย        นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์       รองประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ นางระเบียบ ศิริวิเสโสกุล นางสุนันทา หาอุปละ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการฝ่ายศาสนา              ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งมีลำดับกิจกรรมดังนี้

          เวลา ๐๖.๓๐ น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เวลา ๐๗.๑๐ น.  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระสงฆ์  และถวายภัตตาหารเช้าด้วยข้าวใหม่แด่พระสงฆ์ จำนวน ๔๐ รูป  

          เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดบริเวณรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

          การทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเทศกาลข้าวและการรื้อฟื้นวัฒนธรรมข้าวใหม่ เพราะคนไทยมีความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคล เชื่อในเรื่องขวัญข้าวที่มีความศักดิ์สิทธิ์ หลังฤดูเก็บเกี่ยวก่อนเฉลิมฉลองข้าวใหม่ ซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากที่สุด การถวายข้าวให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระสงฆ์         จึงเสมือนเป็นการเพิ่มพูนมิ่งขวัญความสิริมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิต และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งการเกษตรให้ความสำคัญในเรื่องการทำเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน