สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) มอบหมายให้นางวิภาศิริ  มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานฝ่ายศาสนา นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการ นางณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ นางฉลวย เลขาพันธ์  นางวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา  นางสาวมลีวัลย์ จริยากูล  นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์  และนางพิชยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม