ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ในการนี้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่ง        ชาติฯ สมัยที่ ๒๕ (๒๕๕๘-๒๕๖๑) ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ และประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษามูลนิธิฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายและโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา อาทิ ฝ่ายทุนการศึกษาเยาวชนในระบบโรงเรียน ฝ่ายทุนการศึกษาเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน การอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค การอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย โครงการสมทบกองทุนสะสมถาวร “น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็นต้น

          มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ ในวโรกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ผู้ประสานการก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือขององค์การเอกชนที่สำคัญ ๑๐ องค์การ คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  คุรุสภา สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ และชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณถวายแด่ สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป