สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) มอบหมายให้นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ "สร้างครอบครัวไร้รุนแรง...ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์" ซึ่ง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการรณงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารภายในครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรง โดยจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ ที่เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" โดยมี นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี และนางธนชานันท์ พัฒนาดี  กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว