สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สอบธรรมศึกษา : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จทรงเปิดการสอบธรรมศึกษา ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐

          ในการนี้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑) มอบหมายให้นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานฝ่ายศาสนา ได้นำสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๒๒ คน เข้าร่วมสอบ ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แม่กองธรรมสนามหลวง เยี่ยมให้กำลังใจ ณ สนามสอบ