สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และสำนักงานตรวจการแผ่นดิน ร่วมกันจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดี และถวายความอาลัยอย่างทั่วถึง ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          เมื่อวันที่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (๒๕๕๘ –๒๕๖๑) นำคณะกรรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และนายสงัด ปัถวี  รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

          และวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในพิธี จากนั้น                     นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ร่วมกับคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป เวลา ๑๓.๓๐ น.                         นางวันดี ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ  นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับถวายดอกไม้จันทน์ โดยพร้อมเพรียงกัน  เวลา ๑๖.๓๐ น.  พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จำนวน ๑๐ รูป และพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา

          ต่อมาเวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงโขนเทิดพระเกียรติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากนั้นเวลา ๒๑.๓๐ น. ได้ขนย้ายดอกไม้จันทน์ทั้งหมด ไปดำเนินการเผา ณ เมรุวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ ต่อไป  การจัดงานครั้งนี้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ       ได้มอบหมายให้ นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางจิตรีจิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากรองประธานคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายสถานที่ ช่วยดำเนินการในส่วนพิธีการ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กองทัพเรือ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ กองพลทหารราบที่ ๙ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ๑๗๓ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก              โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดดีดวด โรงเรียนวัดท่าพระ โรงเรียนประดู่ฉิมพลี   โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์  โรงเรียนวัดนาคกลาง  โรงเรียนวัดราชสิทธาราม  โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน โรงพยาบาลบางไผ่  โรงพยาบาลธนบุรี ๑ และบริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด ประสานงานในส่วนต่างๆ ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ผู้ร่วมงาน : คณะกรรมการอำนวยการ

          นางวันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ  นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ        นางรชตภร โตดิลกเวชช์  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเบญจมาศ ปริญญาพล  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางวิภาศิริ มะกรสาร  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางทิพวรรณ กิตติสถาพร รองเลขาธิการ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการนางอรุณศรี จงเจียมจิตต์  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ รัชนี คุโณปการ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวจรรยา เฮงตระกูล  ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

คณะกรรมการบริหาร

          นางจิตรี จิวะสันติการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยารองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ ๒  นางสาวเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์  นางสุจิตรา วงศ์สุรไกร  นางกันตนา  ตันพิพัฒน์  นางสาวธัญมน  เจริญรุ่งศิริ  นางวรรณพร บวรวราภรณ์                                                                      นางสาวอภิชฎา ทองรักษ์นางสุกัญญา นิยมมาลัย นางจิตรีย์  รุ่งวิจิตร์ศิริ  นางฐิดาภัสร์  อัครศักดาภิรมย์  นางพักตร์พิมล นิรันดร  พลตรีหญิง นงพงา ข่มไพรี        นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์  นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี  นางศศิกร หงสกุล  นางพัชนี เธียรธวัชนางสาวพรทิพย์ ศรีเพียร  นางภัทรพร สันตธาดาพร          นางสาวศศิพัชญ์ ธีระเดชปิติรัชต์ นางปภัสรินทร์ นันทสุรเสรษฐ์ นางวารุณี  สุนทรประไพกิจ  นางสาวณัฎฐปภาณ จันทร์ละมูล นางธนชานันท์ พัฒนาดี                นางภคมน คุนัญช์ธาดา  ทันตแพทย์หญิง แพน สุ่นสวัสดิ์ นางสาวภัทริน ภีมะสิริ นางทิพย์วิมล  กิตติชญาน์ธร  นางพิสมัย สวัสดิโรจน์

คณะกรรมการสมาชิกสมทบ

          นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์  ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ  นางพัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์  นางปิยดา นราดุล  นางระเบียบ ศิริวิเสโสกุล              นางวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา  นางศิริเพ็ญ วิจารณกุล  นางณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์  นางพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญศรี พลเวียง         นางฉลวย เลขาพันธ์  รองศาสตราจารย์ สมใจ วิชัยดิษฐ  นางกรองทอง เนาวเพ็ญ นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์  นางสาววรนุช จันทร์ปัญญา  นางยุพดี สิริรัชต์กุล  นางจันทนา ดำเนินพิริยะกุล นางกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์  นางณฐพร ชลายนนาวิน  นางณภัทร ศิรินาวิน  นายรุจ ชุ่มเกสร นางสุนันทา หาอุปละ นางสาวสมจิตต์ เมฆสุวรรณรัตน์  นางวรวรรณ ประดิษฐ์ศิลป์  นางฉัตรนิฎฐา สอนแววโรจนะ นางประภา กิจจะนะ  นางสมศรี อินทศักดิ์อุบล  นางงามพิศ ชินวัฒนโชติ  นางสาวสุจิตรา หมวดพล  นางจันทิมา ยิ่งลือชา  นางสาวทิชาชาด ยิ่งลือชา  นางสาวโจแอนนา ซิกรีโน่ 

องค์กรสมาชิกร่วมงาน
          ๑. สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

          ๒. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา

          ๓. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

          ๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยใ นพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

          ๕. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

          ๖. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

          ๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดสมุทรปราการ

          ๘. สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟระยอง

          ๙. สมาคมสวัสดิการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (จังหวัดเพชรบุรี)

         ๑๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น

         ๑๑. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดยโสธร

         ๑๒. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดอุบลราชธานี

         ๑๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำปาง

         ๑๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุราษฎร์ธานี