สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการโลกสวยด้วยมือสตรี เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารจัดการขยะชุมชน และการมีส่วนร่วมขององค์กรสมาชิกกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา : ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑) ในฐานะประธานชมรมแม่บ้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน/ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นางจิตรี  จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นางสาวเบญจมาศ  รุจริวงศ์ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นางสาวจรรยา  เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางนันทกาญจน์  วัฒนวิเชียร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำปางพันโทหญิง ธณตศกร  บุราคม นายกสมาคมสวัสดิการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบตุ๊กตาให้กับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง เกิดจากแนวคิดของ นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กในชุมชนให้มีพัฒนาการที่สมวัย โดยศูนย์ฯ นี้เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามบริษทของท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น การฝึกใช้กล้ามเนื้อ การใช้สมาธิ การเรียนรู้กฎจราจรเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรรวมถึงการได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนา ซึ่งอาหารกลางวันได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐโดยเทศบาลตำบลเสิงสางและชุมชน ทำไห้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

          จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางถึงชุมชนเสิงสางหมู่ที่ ๑ ตำบลเสิงสาง เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะชุมชน ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ เริ่มต้นจากการคัดแยกขยะและนำรายได้จากการคัดแยกขยะนำฝากบัญชี ธนาคารขยะรีไซเคิล ของชุมชนและนำรายได้ดังกล่าวจัดเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน การจัดการขยะอินทรีย์โดยทำน้ำหมักชีวภาพและนำไปกำจัดศัตรูพืช การจัดทำนวัตกรรมจากขยะรีไซเคิลเช่น นำยางรถยนต์มาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้และเครื่องเล่นเด็ก การนำถุงกาแฟมาประดิษฐ์กระเป๋า เป็นต้น ภายใต้แนวคิด 3Rs ประชารัฐ

          เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางถึงหอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง ได้เยี่ยมชมศิลปะที่ทรงคุณค่า รวมทั้งงานศิลปะด้านอื่นๆ ซึ่งได้รับรางวัลกว่า ๒,๐๐๐ รางวัล ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะครูและนักเรียนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านงานศิลป์ นำโดย นายวิโรจน์ ปาลวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสางและ นายวีระยุทธ เพชรประไพ อาจารย์ผู้ฝึกสอน

          จากนั้นเวลา ๑๗.๓๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และนายกองค์กรสมาชิก เดินทางถึง Terminal 21 Korat อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมเสวนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในส่วนภูมิภาคกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามโครงการโลกสวยด้วยมือสตรี ในการเสวนานำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางจันทิมา โกสินรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอสูงเนิน /ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสูงเนิน / ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา นางชินพร ณิลังโส อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง / ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอปากช่อง   /เหรัญญิกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา นางนรีรัตน์   วิหงส์พันธ์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเสิงสาง /เหรัญญิกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา นางกมล ศรีบงกช ผู้ใหญ่บ้านสำโรง อำเภอโนนไทย/ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโนนไทย และ ดร.อัญมนี วงศ์กาสิทธิ์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ /นายกผู้ก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย -นครราชสีมา กล่าวรายงาน ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนบทบาทสตรีนักธุรกิจในการขับเคลื่อนสังคมการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมตลาดชุมชน การบริหารจัดการขยะในชุมชนและที่สำคัญเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในส่วนภูมิภาคในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในส่วนภูมิภาคกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามโครงการโลกสวยด้วยมือสตรี และให้แนวทางในการปฏิบัติ ของเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยให้แก่ผู้เข้าร่วมเสวนาเพื่อนำไปต่อยอดในการปฏิบัติ และพัฒนาต่อไป

          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑) ในฐานะประธานชมรมแม่บ้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย อำเภอเมืองนครราชสีมา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว มีการดำเนินการ ๕ ระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ ยังจัดสถานีเรียนรู้ ๘ สถานี ได้แก่ สถานีเด็กเล็กวัยใส ใส่ใจสุขภาพ สถานีที่ ๒ เด็กเล็กสุขกาย ในหรรษา สถานีที่ ๓ เด็กเล็กปลอดภัย ใส่ใจพัฒนาการ สถานีที่ ๔ เด็กเล็กเบิกบานผสานทักษะ EF สถานีที่ ๕ เด็กเล็กสุขอนามัยดี มีสุข สถานีที่ ๖ เด็กเล็กปลอดภัยมีวินัยจราจร สถานีที่ ๗ เด็กเล็กเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง และสถานีที่ ๘ ศาลาร่วมคิด จิตรเจริญ ซึ่งการบริหารจัดการศูนย์ฯ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน การเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายสรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างดียิ่ง