ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐๗ ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

               เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ​ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน ครบรอบ ๑๐๗ ปี วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต "วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม " ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

               พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ เช่น การเลิกทาส ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการนำชาติให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก และทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆทั้งด้านสังคม การศึกษา การคมนาคม ทำให้พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช โดยมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นประจำทุกปี

          กรรมการ องค์กรสมาชิก และสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ                ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์   

ดร.เรือนแก้ว  กุยยกานนท์  แบรนด์ท       ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ

นางจิตรี  จิวะสันติการ                          ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางทิพวรรณ  กิตติสถาพร                    รองเลขาธิการ

นางอรุณศรี  จงเจียมจิตต์                     กรรมการอำนวยการ

นางสาวปภารัฐ  ชูกลิ่น                        กรรมการอำนวยการ

นางนลินรัตน์  ลิ้นปราชญา                    เหรัญญิก

นางพรทิพย์  ตั้งกีรติ                            นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางพอเดือนเพ็ญ  มุทราอิศ                   สมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางนันทกาญจน์  วัฒนวิเชียร                 นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำปาง

นางสาวอภิชฎา  ทองรักษ์                    ประธานฝ่ายบรรณรักษ์

นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี                 กรรมการบริหาร

นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์                 กรรมการบริหาร

นางสมจิตต์ เมฆาสุวรรณรัตน์                กรรมการฝ่ายเด็ก

นางณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์                กรรมการฝ่ายเด็ก

นางสาวกรองทอง เนาวเพ็ญ                 สมาชิกสมทบ

นางทัศนีย์ ศรีม่วง                              สมาชิกสมทบ

นางณฐพรรณ อำไพ                           สมาชิกสมทบ

นางเลียบ นอร์ตัน                              สมาชิกสมทบ

นางกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์                          สมาชิกสมทบ

นางศิริเพ็ญ วิจารณกุล                        สมาชิกสมทบ

นางพรรณลักษณ์ กิตติเกษม                สมาชิกสมทบ

นางณฐพร ชลายนนาวิน                      สมาชิกสมทบ