สภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ตำบลบางกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด : ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

                      เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโยธานิมิต ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เป็น ประธาน ใน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ดร. เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบนด์ท, นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ สมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ด้วยยอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๘๙ บาท (สองล้านแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ในโอกาสนี้ ดร.วันดี ยังสนับสนุนการศึกษาโดยสมทบทุนสร้างห้องสมุดสารานุกรม แก่โรงเรียนตราษตระการคุณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบ้าทถ้วน) และมอบจักรยาน จำนวน ๕๐ คัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง โรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนโพรงตะเฆ่ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก โรงเรียนวัดอรุณดิษฐาราม โรงเรียนบ้านไร่ป่า อำเภอเมืองตราด โรงเรียนบ้านคลองมะนาว โรงเรียนวัดห้วงโสม โรงเรียนบ้านตาหนึก อำเภอคลองใหญ่ โรงเรียนดอนสูง อำเภอเขาสมิง โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง โรงเรียนวัดบางปิดบน โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ โรงเรียนบ้านทองธรรมชาติล่าง โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ อำเภอแหลมงอบ ซึ่งเป็นนักเรียนที่ต้องเดินเท้าไปโรงเรียน

 

คณะกรรมการ องค์กรสมาชิก และสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย

ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบนด์ท, นางยุวดี นิ่มสมบุญ

ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวจรรยา เฮงตระกูล

คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ พร้อมด้วย

นางวิภาศิริ มะกรสาร นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธาน, นางทิพวรรณ กิตติสถาพร นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ

และนางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย
นางณัฎฐปภาณ จันทร์ละมูล, นางเยาวมาลย์ วัชรเรืองศรี, นางศศิกร หงสกุล, นางภคมน คุณัชญ์ธาดา, นางธนชานันท์ พัฒนาดี, นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา, นางพัชนี เธียรธวัช, นางพรทิพย์ ศรีเพียร, พลตรีหญิง นงพงา ข่มไพรี, นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์,
นางอภิชฎา ทองรักษ์ และ นางชลิดา อนัตรัมพร กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ พร้อมด้วย นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ รองประธาน คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล, นางณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ และนางยุพดี สัตตะรุจาวงษ์กรรมการสมาชิกสมทบ

สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางเลียบ นอร์ตัน, นางสมศรี มณีชาติ, พลตรีหญิง จีระพันธ์ ไทยวัฒน์, นางกรองทอง เนาวเพ็ญ, นางทัศนีย์  ศรีม่วง, อาจารย์สมจิตต์ เมฆาสุวรรณรัตน์, นางณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์, นางกันต์ (ศิริพร) อภิบรรณ์,
นางภัคชลี จิระวุฒิ และ นางรินทร์ลภัส  ตันตระประเสริฐ

 

องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคม

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดลำปาง นำโดย นางนันทิกานต์ วัฒนวิเชียร  นายกสมาคม

สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดงกรุงเทพมหานคร นำโดย นางสุดารัตน์ นาคามดี นายกสมาคม

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง นำโดย นางธาริกา มงคลสุข นายกสมาคม