สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าพบ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางจิตรี จิวะสันติการ  ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางสาวเบญจมาศ  รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ  เข้าพบ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อกล่าวขอบคุณ ในการร่วมมือจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง อีกทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพสตรี

          ในการนี้ นางวันดี ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบหนังสือ “๘๕ พรรษา  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” แก่คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมือในการร่วมจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งหนังสือดังกล่าวนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ อันเป็นหนังสือประมวลพระราชประวัติ พระราชดำรัสที่พระราชทานไว้แก่สภาสตรีแห่งชาติฯ ในโอกาสต่าง ๆ พระราชกรณียกิจที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อสภาสตรีแห่งชาติฯ และปวงชนชาวไทย พร้อมภาพดอกไม้ในพระนามาภิไธย ดอกไม้ชื่อพระราชทาน และบทสัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สำหรับเผยแพร่และจารึกพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณไว้ให้ยั่งยืนสืบไป

          โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ พลเอก มงคล  เผ่าพงษ์คล้าย ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงฯ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางพัชรี อาระยะกุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา  ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ