สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการ “ธรรมศึกษา”: ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑) พร้อมด้วย นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิก ได้จัดพิธีไหว้ครู ในการจัดโครงการ “ธรรมศึกษา” ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถนำความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม  อันจะเป็นประโยชน์ ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งนี้ได้รับความเมตตาสนับสนุนการเรียนการสอน โดยแม่กองธรรมสนามหลวง พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยเปิดการสอน “ธรรมศึกษา” ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น