สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๑ ปี : ๙ กันยายน ๒๕๖๐
๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในปีมหามงคลที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมองค์กรสมาชิก ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระเมตตาต่อสภาสตรีแห่งชาติฯ เสมอมา สภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิกต่างจดจำและเทิดทูลไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมมิลืมเลือน จึงพร้อมใจกันจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลดังกล่าว

          อีกวาระหนึ่ง ในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐  สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครบรอบ ๖๑ ปีของการก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงความกรุณาของท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ผู้ก่อตั้ง
สภาสตรีแห่งชาติ ฯ  จึงจัดงานเทศน์มหาชาติ เพื่อฉลองวันคล้ายวันก่อตั้งในโอกาสเดียวกัน

          ในการนี้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) มอบหมายให้ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธีการเทศน์มหาชาติ และพิธีแสดงความยินดีกับนายกสมาคมองค์กรสมาชิกท่านใหม่ โดยมีนางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานจัดงาน ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ และ องค์กรสมาชิก ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมมนังคศิลา

          การเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีสำคัญในพระพุทธศาสนาของไทยมาแต่โบราณกาลเป็นการทำบุญใหญ่ มักนำเรื่อง “มหาเวสสันดรชาดก” มาเทศน์ จึงถือเป็นมหากุศลแก่ผู้รับฟัง ในเนื้อเรื่องน้อมนำให้ระลึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบารมีธรรมหลายประการ เช่นการทำบุญคือการทำความดีอันยิ่งใหญ่ ความสามัคคี การให้อภัย และการมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เป็นต้น